Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersatte 2018 personuppgiftslagen (PUL). Kognitiva kliniken följer GDPR och berättar nedan om dess innehåll i syfte att du som patient ska känna dig trygg och säker med hur dina personuppgifter hanteras.

Legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att föra journaler för varje patient. Journalen kan innehålla personuppgifter om dig, som rör exempelvis din adress och personnummer, vad för typ av behandling som utförs, uppgifter om ev. tidigare ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och information om vem och när anteckningar har gjorts i journalen. Dessa personuppgifter behövs för att kunna ge en trygg, säker och god vård. Förutom journalföring används personuppgifter också som underlag för fakturering och bokföring.

I och med att du börjar i psykoterapi hos Kognitiva Kliniken godkänner du att dina personuppgifter hanteras för att uppdraget ska kunna genomföras och även de skyldigheter gentemot dig och de vårdinstanser vid eventuella samarbetspartners, exempelvis Kognitiva Teamet Primärvård, Ahum och Wonsa. Det betyder den vårdinstans som skickat remiss eller beställd tjänst av Kognitiva Kliniken. Detta för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Kognitiva Kliniken i egenskap av vårdgivare. Detta gäller också om du kommer som privatperson.

Om du kommer via remiss från din vårdcentral är Kognitiva Kliniken skyldig att även skicka remissvar i slutet av behandlingen. Dessa remissvar innehåller personuppgifter om dig och hur behandlingen fortgår och eventuella rekommendationer till din läkare om vidare behandling el dyl. Efter avslutad behandling förvaras din journal antingen i datasystem och där all journaldata krypteras innan den lagras på dataservrar eller på ett sätt så att inga obehöriga får tillgång till dem. Journalerna makuleras efter ett visst antal år enligt gällande regler i patientjournallagen.

Om du kommer till Kognitiva Kliniken via Ahum eller Wonsa journalförs behandlingen på respektives plattform enligt rättsliga grunden att känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning, då databehandlingen är nödvändig för tillhandahållande av hälso- och sjukvård. I detta scenario är Ahum AB och Wonsa att betrakta som personuppgiftsbiträden (PB) och Kognitiva Kliniken är personuppgiftsansvarig (PA).

Om du kommer till Kognitiva Kliniken för samtal där inte patientjournallagen gäller, exempelvis coaching eller en kurs, makuleras anteckningarna efter avslutad behandling.

Dina rättigheter

När du går som patient hos Kognitiva Kliniken har du rätt att ta del av de uppgifter som finns i dina journaler och du har också rätt att få en kopia av hela eller delar av din journal. Vanligtvis skrivs i det fallet en sammanfattning. Om du anser att något inte stämmer i journalen eller om en uppgift är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din journal måste du vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för att få detta prövat. Du kan läsa mer om detta på www.ivo.se.

För att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte samtycker till detta måste du själv berätta för din vårdpersonal vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård.