Om mig – Veronika Ryd

Jag har väglett människor i psykoterapeutiska samtal i mer än 17 år, individuellt, par och i grupp. Viktiga utgångspunkter för mig i möten är empatisk närvaro och icke dömande acceptans. Hos mig får du hjälp med att sätta ord på dina erfarenheter, känslor och tankar. Du får även stöd och verktyg att kunna bearbeta dina erfarenheter, hantera olika symptom samt förändra problematiska beteenden. Samtalen ger dig hjälp att öppna vägar för konstruktiva och positiva sätt att hantera tillvaron.

Jag är legitimerad psykoterapeut med examen från S:t Lukas Utbildningsinstitut, Ersta Sköndal Bräcke högskola med modern psykodynamisk inriktning. Den grundläggande psykoterapiutbildningen är i kognitiv beteendeterapi, KBT. Jag innehar en Filosofie kandidatexamen i beteendevetenskap från Stockholms Universitet, och är även certifierad lärare i mindfulness, mindful self-compassion och mindful eating. Vidareutbildningar sker kontinuerligt inom olika metoder, bla compassion fokuserad terapi CFT, traumametoden Life Span Integration, parterapimetoden EFT samt mindfulnessbaserade förhållningssätt. Anknytningsteorin är basen i förståelsen hur vi människor lärt oss att vara i relationer. Jag har även ett intersektionellt perspektiv som ibland kan vara till stor hjälp att problematisera och undersöka hur olika maktordningar och samhällsnormer påverkar varandra och tar sig uttryck för just dig och din personliga historia. Samtliga metoder är vetenskapligt förankrade. Kunskaperna innebär att jag vid behov kan integrera olika terapeutiska metoder i behandlingsarbetet vilket innebär en trygghet för dig i de svårigheter du söker hjälp för.

Specialområden

Mina specialområden är; stresshantering, utmattning, relationsproblem och separationer, sexualitet och sexuella problem, skam och överdriven självkritik, perfektionism, sviktande självkänsla, negativ självbild, olika ätstörningar, ätbeteendeproblematik och/eller kroppsmissnöje, ångest, oro, social fobi, depression och nedstämdhet, sorg- och krisreaktioner, existensiella frågeställningar, smärtproblematik samt trauman och specifik traumabehandling för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexualiserat våld/övergrepp.

Vad innebär det att vara legitimerad psykoterapeut?

Yrkestiteln legitimerad psykoterapeut är skyddad i lag. Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är välutbildad, arbetar utifrån vetenskapligt förankrade metoder och på väl beprövat sätt. Bevis om legitimation är utfärdat av Socialstyrelsen. Verksamheten står därmed under tillsyn av Socialstyrelsen och även IVO, inspektionen för vård och omsorg, vilket bl.a innebär en tystnadsplikt samt patientförsäkring.

Hablas español? Or english?

Jag bedriver även psykoterapi på spanska och engelska samt talar dessa språk flytande. Detta i och med att jag tidigare arbetat med internationellt utvecklingssamarbete med civilsamhällesfrågor och förbättrade levnadsvillkor i bl.a. Latinamerika.

Samarbeten

Via mottagningen på Tjurbergsgatan 36 samverkar jag även med en kollega/ leg. psykoterapeut via plattformen: Skanstulls Psykoterapimottagning.

Förutom att arbeta i privat regi arbetar jag deltid som bla utbildningsansvarig och psykoterapeut på trauma- och specialistkliniken WONSA, World of no Sexual Abuse. WONSA ger specialiserad traumabehandling för personer som har utsatts för sexuella övergrepp och sexuellt våld.

Jag handleder personalen på stödorganisationen nxtME vilken ger stöd till personer som varit utsatta för sexuella övergrepp som barn av någon i familjen eller nära anhörig, incest.

Jag utbildar även hälso- och sjukvårdspersonal i den evidensbaserade KBT-metoden CBT-TEB/StahreMetoden, mot övervikt och hetsätningsproblematik.

Urval av tidigare arbetsplatser

Första linjens psykiatri inom primärvården, slutenvården och beroendevården. Frisk & Fri – riksföreningen mot ätstörningar och Kvinnojouren Alla Kvinnors hus, i team för våldtagna. Informationsansvarig på ECPAT Sverige –  barnrättsorganisation som arbetar mot alla former av sexuell exploatering av barn.