Psykoterapi

Som legitimerad psykoterapeut arbetar jag utifrån Kognitiv beteendeterapi, KBT, Compassionfokuserad terapi, CFT och affekt/känslofokuserad psykodynamisk terapi, APT samt mindfulnessbaserade metoder och förhållningssätt. En anknytningsteoretisk förståelse är basen i samtalen, dvs hur barndomens relationsmönster påverkar hur vi upplever och beter oss i nära viktiga vuxna relationer, idag. Jag har även ett intersektionellt perspektiv som ibland kan vara till stor hjälp att problematisera och undersöka hur olika samhällsfenomen tar sig uttryck för just dig i din personliga historia. Samtliga metoder är vetenskapligt förankrade.

Jag integrerar därmed olika terapeutiska metoder och arbetssätt samt skräddarsyr behandlingen efter dina behov. Vilken inriktning som väljs sker alltid i samråd med dig. Min erfarenhet är dock att de flesta patienter inte bryr sig så mycket om vad det är för specifika teorier som ligger bakom terapin, det viktiga är att den känns bra och fungerar. Nedan redogör jag ändå lite kort för de olika psykoterapiinriktningarna jag arbetar med.

Kognitiv beteendeterapi, KBT

KBT är ett samlingsnamn för evidensbaserade former av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Underliggande antaganden är att olika svårigheter i livet i stor utsträckning har sitt ursprung i (eller vidmakthålls och förvärras av) inlärningspsykologiska och/eller kognitiva tankeprocesser. De olika KBT-strategierna och övningarna som lärs ut syftar till att vara ett medel för patienten att undersöka, bearbeta och förändra dessa processer, dvs de sätt en person ser på och tänker om sig själv och sin omgivning (kognitioner) samt de sätt på vilket man agerar mot sig och sin omgivning (beteenden). KBT har visat evidens vid ett flertal olika ångesttillstånd, fobier, panik- och tvångssyndrom, depression samt stress, sömn- och ätstörningar, övervikt och fetma.

Compassion fokuserad terapi, CFT

CFT är en metod som har inslag av affektteori, anknytningsteori, evolutionsteori, beteendeterapi, hjärnforskning och buddhistisk/österländsk teori och filosofi. Arbetssättet är att på olika sätt möta rädslor, utveckla motiverande egenskaper och färdigheter utifrån ett omhändertagande och medkännande förhållningssätt till sig själv och andra, en styrka för att kunna tolerera obehag, en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring. Detta i syfte att öka det psykiska välmåendet och inre trygghet. Metoden är utvecklad för att kunna möta och förändra svåra känslor som rädslor, skam, stark självkritik, höga prestationskrav eller svårigheter med att känna sig nöjd med sig själv. Kärnan i compassion är mod och vänlighet.

Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, APT

APT är en modern psykodynamisk terapiform som bland annat bygger på affekt- och anknytningsteori, inklusive kognitiva inslag. Det innebär bland annat fokus på känslomässiga konflikter som påverkar våra livsmönster och kan skapa svårigheter, både i relation till oss själva och till andra. Fokus är på att hjälpa dig luckra upp dessa sårbara känslomässiga knutar och problematiska mönster i ditt liv. Detta genom att komma i kontakt med och uppleva dina känslor såsom de uttrycker sig i din kropp. Stor vikt läggs vid att undersöka vad din känsla berättar för dig, vilka erfarenheter den är kopplad till och vad du idag behöver göra för att nå en förändring. Det är inte ovanligt att känna sig sårbar och osäker när man utforskar kanske oönskade känslodelar av sig själv, vilka man helst ofta vill undvika. Forskning visar dock att det är just undvikandet av svåra och sårbara känslomässiga upplevelser som upprätthåller en människas problem och symptom. Du får därför också hjälp med att medvetandegöra hur just dina automatiska undvikanden tar sig utryck. Så att du kan lära om. Det är mycket viktigt att exponering av känslor sker succesivt i en trygg och varm terapeutisk relation. Det i sig är en viktig nyckelfaktor i behandlingen som bidrar till positiv förändring.

EFT, emotionsfokuserad parterapi

EFT utgår ifrån att vi alla behöver en trygg relation för att överleva där vi kan uttrycka våra behov att bli sedda och förstådda. Ett av de vanligaste problemen i en parrelation är upplevelsen av brist på närhet, kärlek och kontakt. Parrelationskonflikter kan exempelvis få den ena personen att bli avstängd och kall eller dra sig undan från den andre. Det skapar ofta en stress och oro hos motpartnern och en protestreaktion tillbaka eftersom det väcker känslor av övergivenhet. En del konflikter kan då utvecklas till ett återkommande samspelsmönster inom en relation. Huvudfokus i EFT är därför att kartlägga, förstå och förändra dessa negativa samspelsmönster som utvecklats. Målet är att med hjälp av terapeutens relationsskapande förhållningssätt och tekniker minska stressen och ångesten i kärleksrelationen. Terapin hjälper till att skapa en tryggare anknytning i parrelationen så att närhet, kärlek och kontakt kan återetableras.

EFT är en evidensbaserad och manualiserad korttidsterapi på ca 15-20 samtal. Vid trauma och starkare anknytningssår inom relationen som exempelvis otrohet behövs vanligtvis fler ggr. EFT integrerar olika metoder såsom humanistisk psykoterapi, anknytningsteorin som en viktig förståelse för varför par ibland hamnar i så starka konflikter sinsemellan samt forskning om hur man kan använda emotioner/känslor som viktigaste förändringsmotorn för en effektiv parterapi.

Intersektionellt perspektiv

I mitt arbete utgår jag även från ett intersektionellt perspektiv. Det bygger bland annat på kunskap om att vi människor inte enbart formas av individuella erfarenheter utan även av maktordningar och sociala normer som genomsyrar det samhälle vi lever i. Maktordning avser den hierarkiska ordning i vilken olika grupper i samhället ges makt vilka styrs av klass, genus, sexualitet, etnicitet, ålder och funktionsvariatoner etc. Normer avser det som anses som ”normalt” eller godtaget beteende i exempelvis en social grupp, kultur eller samhälle. Exempel på norm är det rådande skönhetsidealet där vi som individer bör överensstämma med den normen för att passa in. Vi är inte alltid medvetna om dessa strukturer och hur de påverkar oss. Ett medvetandegörande av dessa dimensioner och hur de interagerar med varandra och uttrycker sig för just dig är därför viktig kunskap i en process till större frihet och egenmakt.