Psykoterapi

Jag arbetar med psykoterapi utifrån Kognitivbeteende terapi, KBT, Compassionfokuserad terapi, CFT och modern affektfokuserad psykodynamisk terapi, APT samt mindfulnessbaserade arbetssätt, som alla är vetenskapligt förankrade metoder. En anknytningsteoretisk förståelse är alltid basen i samtalen, dvs hur barndomens relationsmönster påverkar hur vi upplever och beter oss i nära viktiga relationer, idag.

Jag integrerar därmed olika terapeutiska metoder och arbetssätt samt skräddarsyr behandlingen efter dina behov. Vilken inriktning som väljs sker alltid i samråd med klienten. Min erfarenhet är dock att de flesta klienter inte bryr sig så mycket om vad det är för specifika teorier som ligger bakom terapin, det viktiga är att den fungerar och känns bra. Nedan redogör jag ändå lite kort för de olika psykoterapiinriktningarna jag arbetar med.

Kognitiv beteendeterapi, KBT

KBT är ett samlingsnamn för evidensbaserade former av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Underliggande antaganden är att olika svårigheter i livet i stor utsträckning har sitt ursprung i (eller vidmakthålls och förvärras av) inlärningspsykologiska och/eller kognitiva tankeprocesser. De olika KBT-strategierna och övningarna som lärs ut syftar till att vara ett medel för klienten att undersöka, bearbeta och förändra dessa processer, dvs de sätt en person ser på och tänker om sig själv och sin omgivning (kognitioner) samt de sätt på vilket man agerar mot sig och sin omgivning (beteenden). KBT har visat sig bra vid ett flertal olika ångesttillstånd, fobier, panik- och tvångssyndrom, depression samt stress, sömn- och ätstörningar, övervikt och fetma.

Compassion fokuserad terapi, CFT

CFT är en metod som har inslag av affektteori, anknytningsteori, evolutionsteori, beteendeterapi, hjärnforskning och buddhistisk/österländsk teori och filosofi. Arbetssättet är att på olika sätt möta rädslor, utveckla motiverande egenskaper och färdigheter utifrån ett omhändertagande förhållningssätt till sig själv och andra, en styrka för att kunna tolerera obehag, en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring. Detta i syfte att öka det psykiska välmåendet och inre trygghet. Metoden är utvecklad för att kunna möta och förändra svåra känslor som rädslor, skam, stark självkritik, höga prestationskrav eller svårigheter med att känna sig nöjd med sig själv. Kärnan i compassion är mod och vänlighet.

Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, APT

Är en terapiform där fokus är på att hjälpa dig luckra upp sårbara känslomässiga knutar och problematiska mönster i ditt liv. Detta genom att komma i kontakt och uppleva dina känslor. Stor vikt läggs vid att undersöka vad din känsla berättar för dig, vilka erfarenheter den är kopplad till och vad du idag behöver göra för att nå en förändring. Det är inte ovanligt att känna sig sårbar och osäker när man utforskar kanske oönskade känslodelar av sig själv, vilka man helst ofta vill undvika. Forskning visar dock att det är just undvikandet av svåra och sårbara känslomässiga upplevelser som upprätthåller en människas problem och symptom. Det är därför viktigt att exponering av känslor sker succesivt i en trygg och varm terapeutisk relation. Det i sig är en viktig nyckelfaktor i behandlingen som bidrar till positiv förändring.